Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

91 nước, 23 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua