Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 7 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết