Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

61 nước, 7 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua