Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 10 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ