Xaydung 1543 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

26 nước, 1 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết