Xaydung 1543 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

63 nước, 10 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ