Texas.10 1476 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

23 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ