COUPOL 1477 +16
Texas.10 1476 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

66 nước, 12 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ