Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

46 nước, 3 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua