dangnha 1459 +14

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

54 nước, 15 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ