Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

41 nước, 4 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua