Epsilon.123 1623 +10
davidhuy 1498 -10

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

65 nước, 9 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua