Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

95 nước, 14 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ