davidhuy 1488 +22
Epsilon.123 1633 -22

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

38 nước, 4 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết