O71260104 1443 +19
davidhuy 1510 -19

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

66 nước, 8 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua