Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

96 nước, 19 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết