hoang231 1727 +4
Huyan 1414 -4

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

34 nước, 8 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ