Texas.10 1460 -14
vnpapaco 1504 +14

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

45 nước, 7 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết