vnpapaco 1518 -18
Texas.10 1446 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

49 nước, 10 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết