dangnha 1437 +15
0972493207 1424 -15

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

144 nước, 28 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết