Texas.10 1464 +18
vnpapaco 1500 -18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

68 nước, 11 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ