vanle123 1416 -14
Texas.10 1482 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

13 nước, 1 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết