Texas.10 1496 -17

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

40 nước, 6 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ