Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

28 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ