Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

28 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ