dangnha 1452 +18
binht21 1472 -18

Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2023

106 nước, 25 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết