dangnha 1470 +17
binht21 1454 -17

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

22 nước, 3 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ