Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

88 nước, 23 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua