dangnha 1487 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

63 nước, 13 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết