dangnha 1487 -15

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

42 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ