Crosss 1399 -13
dangnha 1472 +13

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

61 nước, 12 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ