dangnha 1485 +18

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

39 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ