andanh2803 1475 -12
Xaydung 1559 +12

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

29 nước, 4 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ