dangnha 1503 +13
0972493207 1413 -13

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

68 nước, 13 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ