dangnha 1516 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

72 nước, 14 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết