Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

37 nước, 9 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ