dangnha 1499 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

20 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ