Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

32 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ