Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

57 nước, 14 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ