Huyan 1410 -14
vanly 1446 +14

Kiểu: Cờ úp, 22/11/2023

63 nước, 10 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua