vanly 1460 -19
Huyan 1396 +19

Kiểu: Cờ úp, 22/11/2023

55 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết