Huyan 1415 -13
vanly 1441 +13

Kiểu: Cờ úp, 22/11/2023

91 nước, 15 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua