vanly 1454 +13
Huyan 1402 -13

Kiểu: Cờ úp, 22/11/2023

54 nước, 7 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết