binhle1960 1482 +12
Huyan 1389 -12

Kiểu: Cờ úp, 26/11/2023

44 nước, 7 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ