thua1 1519 +16
davidhuy 1491 -16

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

94 nước, 13 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ