Quân đen 0 0
davidhuy 1475 0

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

33 nước, 3 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết