Quân đen 0 0
davidhuy 1475 0

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

98 nước, 15 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết