binht21 1478 +13
Tuan.17 1410 -13

Kiểu: Cờ tướng, 29/11/2023

54 nước, 8 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua