Tuan.17 1397 -13
binht21 1491 +13

Kiểu: Cờ tướng, 29/11/2023

31 nước, 5 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ