binht21 1504 +12
Luong1982 1427 -12

Kiểu: Cờ tướng, 29/11/2023

104 nước, 18 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ