davidhuy 1475 +9
V19291267 1324 -9

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

62 nước, 14 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ